Mayfield Renshukan Karate Club

Traditional Shotokan Karate Club

The Dojo Kun

Strive to perfect character
Defend the paths of truth
Guard against rash courage
Foster the spirit of effort
Honour the rules of etiquette

Hitotsu. Jinkaku Kansei ni Tsutomuro Koto.
Hitotsu. Makoto no Michi wo Mamoru Koto.
Hitotsu. Doryoku no Seishin o Yashinau Koto.
Hitotsu. Reigi o Omonzuru Koto.
Hitotsu. Kekki no Yu o Imashimuru Koto.

Contact Mayfield Renshukan Karate Club

Telephone: +353831398179 (Sensei Martin O Keeffe)
Email: info@mayfieldrenshukan.com
Website: www.mayfieldrenshukan.com
Facebook: Follow us on Facebook

Shotokan Karate International Kanji
Go Home Mayfield Renshukan Karate Club News Follow Mayfield Renshukan Karate Club on Facebook Follow Mayfield Renshukan Karate Club on YouTube Follow Mayfield Renshukan Karate Club on Twitter Call Mayfield Renshukan Karate Club Email Mayfield Renshukan Karate Club